Promena vrednosti checkBox polja bez okidanja događaja OnClick

Svako dodeljivanje neke vrednosti checkBox osobini Checked okida i događaj OnClick. To, naravno, može ponekad biti vrlo nezgodno, tako da sam prionuo na rešavanje tog problema 🙂

Rešenje je dodeljivanje nove vrednosti na sledeći način:

{postavljanje kao potvrđeno}
tvojCheckBox.Perform(BM_SETCHECK, 1, 0);
{postavljanje kao nepotvrđeno}
tvojCheckBox.Perform(BM_SETCHECK, 0, 0);

i to bi bilo to…

Advertisements

Pisanje indeksa i eksponenta u Wordpress-u

Eksponenti u WordPress-u

Danas sam imao potrebu da u jednom postu navedem eksponent, ali kako nisam našao očigledan način, posegao sam za pretragom na Internetu. Rešenje sam brzo pronašao, ali mislim da ga ipak trebam pribeležiti za buduću upotrebu 🙂

Naime, dovoljno je tekst koji želimo uneti u eksponentu okružimo <sup> tagom kao u primeru:

1000<sup>12</sup>

što nam za rezultat daje:

100012

Indeksi u WordPress-u

Isti je slučaj i sa pisanjem indexa, samo što je u tom slučaju u pitanju <sub>, pa tako kod:

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

daje rezultat:

H2SO4

Srpska slova u Adobe Flex, PHP, MySQL kombinaciji

Nisam ni slutio da će me pravilno rukovanje našim slovima ovoliko namučiti, ali evo i konačnog rešenja. Naime, kao bazu koristim MySQL, te je prvo tu trebalo izvršiti modifikacije. Iako sam postavio tabele da im charset bude utf-8, tak sam kasno primetio da su kolone ostale u latin1, koji mi nije prihvattao ČĆĐ. što znači da prvo treba proveriti da li su u MySQL-u i tabela i željena kolona u UTF-8 charsetu.

Kako koristim AmfPhp za povezivanje sa MySQL-om, bilo je potrebno podesiti i njega, jer sam shvatio da se u PHP-u podaci nepravilno obrađuju. Nakon par pokušaja, ustanovio sam da Gateway.PHP treba podesiti tako da se Charset Handler postavi na UTF-8

$gateway->setCharsetHandler("none", "UTF-8","UTF-8");

i kako je to dalo samo delimične rezultate, morao sam čeprkati dalje i time sam došao do konačnog rešenja, a to je da se nakon kreiranja konekcije na bazu postavi:

myset_charset('utf8', $rsConnectionID);

gde je $rsConnectionID identifikator konekcije.

I to je to. Radi 🙂

CodeIgniter: Provera da li je u formi naveden fajl za upload

Prilikom programiranja jedne aplikacije imao sam potrebu da se na jednom obrascu (form) nađu slika i podaci i da sam obrazac služi kako za novi unos, tako i za izmenu postojećeg unosa.
Problem se javio ukoliko se u nekom momentu ne menja slika, a vrši se izmena nekog od podataka. Ukoliko u proceduri za validaciju pokrenem upload slike javlja se greška jer fajl nije priložen. Stoga sam odlučio da upload pokrenem samo u slučaju da je fajl priložen, a u suprotnom da izvršim samo izmenu ostalih podataka.

Nakon male pretrage po netu rešenje sam našao na www.stackoverflow.com:

Rešenje je u proveri vrednosti $_FILES varijable. Međutim, nije dovoljno samo proveriti da li fajl ima neku vrednost već i da li je veličina fajla veća od 0. Ukoliko njiedan fajl nije odabran za upload PHP će kao veličinu ($_FILES[‘userAvatar’][‘size’]) vratiti 0, a privremeno ime fajla ($_FILES[‘userAvatar’][‘tmp_name’]) neće biti postavljeno.

if (isset($_FILES['userAvatar']) && $_FILES['userAvatar']['size'] > 0){
     echo "fajl je priložen";
} else echo "fajl nije priložen" ;